Descobreix els nostres Projectes

Treballem per arribar a dos tipus de fites de valor:
Prova de concepte pre-clínica en models animals rellevants, o Prova de concepte clínica en pacients.

Imatge

ELS NOSTRES PROJECTES

  • Terapèutics
  • Preclínic POC
  • Clínic POC
  • Compartit
 • Mecanisme d’acció únic, modificador del curs de la malaltia per a prevenir i tractar la mucositis induïda per la teràpia del càncer. Evidència preclínica sòlida, resultats de fase II al 2018, Potencial d’arribar ràpid al mercat

 • Combinació de dosi fixa de principis actius coneguts pel tractament del dolor muscular lleu o moderat associat a la pràctica esportiva o al trastorn de l'articulació temporo- mandibular.  Resultats d’assaig clínic en pacients al 2018.

 • Principi actiu validat i segur pel tractament de la dermatitis atòpica i la psoriasi mitjançant l’ús d’una formulació tòpica innovadora. Resultats d’assaig clínic en pacients el 2018.

   

 • Producte injectable amb una potent activitat nefroprotectora en models animals. Resultats d’assaig de prova de concepte  en humans el 2019 

 • Producte en etapa clínica amb seguretat provada i reposicionat per tractar l’aneurisma aòrtic. Evidencia preclínica molt sòlida. Resultats d’assaig de prova de concepte en humans amb síndrome Marfan el 2021

 • Proteïna immunomoduladora que indueix tolerogènesi en cèl·lules dentrítiques, basada en una isoforma natural d’una proteïna plasmàtica pel tractament de l’artritis reumatoide, el lupus nefrític, malalties inflamatòries intestinals i altres malalties autoimmunes. Candidat preclínic seleccionat per a iniciar el desenvolupament regulatori

 • Proteïna humana natural que incrementa la supervivència i millora altres variables de comportament i histoquímiques. Prova de Concepte preclínica en models animals d’ELA en el 2016.

  OBJECTE

  Resultats previs varen mostrar que, després de l’administració IP de 50 ng de SP14037-01 a ratolins mSOD1G93A no simptomàtics, els animals tractats mostraven un increment de supervivència i un inici de la malaltia més llunyà en el temps. Així mateix, milloraven el seu estat general.
  En el projecte actual, es proposa l’estudi de l’efecte de SP14037-01 quan s’administra a ratolins simptomàtics SOD1G93A en estat poc avançat de la malaltia (a partir del dia 50, per via subcutània i 3 vegades a la setmana).
  CONCLUSSIONS
  S’ha avaluat el potencial terapèutic del compost en el model animal de l’ELA, el ratolí SOD1G93A. El compost es va administrar SC a mascles i femelles a partir dels 50 dies de vida. Es van realitzar assaigs de comportament (rotarod, catwalk gait i open field) i electromiografies, es va mesurar l’inici de la malaltia i la supervivència, es van fer assaigs immunohistoquímics i histològics i anàlisi de NMJ.
  Es va observar un efecte marginal no significant en catwalk i NMJ. Altres paràmetres varen mostrar efectes no significants en el tractament en SOD193GA.

  El projecte té el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa, a través del programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental,  finançat a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb la finalitat de Promoure el desenvolupament  tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

 • Antagonista dual sense precedents, altament selectiu i potent per via oral. Caracterització en models pre-clínics rellevants d’eficàcia y seguretat per principis 2018.

 • Proteïna recombinant per al tractament de lesions musculars traumàtiques, amb potencial per l’aplicació en lesions provocades per activitat esportiva. En proves preclíniques en models murí i ové ha mostrat una acceleració significativa de la recuperació de la força muscular sense inducció de fibrosi. 

 • Pèptid amb un nou mecanisme d’acció immunomodulador, amb millor perfil de seguretat que els productes biològics existents i amb un baix cost de fabricació. Evidència in vivo en model animal. SP15008 té com a dianes l’SAA I la IL-1β. Propera fita de valor rellevant: Prova de concepte preclínica amb una formulació industrialment escalable de cara al 2019. Project cofinançat amb fondos FEDER
  Amb el suport del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)


Coneix més sobre Spherium Biomed

 

Tant si tens un projecte que vols llicenciar,
com si busques projectes en biomedicina...

CONTACTE AMB NOSALTRES A:info@spheriumbiomed.com