Avís Legal

1. Identificació del titular del Web

SPHERIUM BIOMED S.L B-65066458
Joan XXIII nº 10 08950 Esplugues del Llobregat
Inscrita en el Registre Mercantil a Barcelona el 12 de març de 2009, sobre el número 1089 del seu protocol
Telèfon: 932 301 157

2. Acceptació de l'Usuari

Aquestes Condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina www.spheriumbiomed.com que SPHERIUM posa a disposició dels Usuaris a Internet.

SPHERIUM BIOMED S.L. pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada cas concret.
L'accés i la navegació impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

3. Accés a la pàgina web

Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix el registre previ com a Usuari per a l'accés i l’ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts sigui necessari enregistrar-se.
Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o el registre estan protegides per contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a SPHERIUM BIOMED S.L. immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.
SPHERIUM BIOMED S.L. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposades, tot això conforme al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
SPHERIUM BIOMED S.L. no es fa responsable davant els Usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a SPHERIUM BIOMED S.L ni per l'ús que tercers aliens a SPHERIUM BIOMED S.L puguin fer d’aquestes dades.

4. Ús correcte del Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'aquest web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquestes Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.
De la mateixa manera, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar ni fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Web de cap altra manera.
L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals SPHERIUM BIOMED S.L. presta el servei, així com a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.
L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de SPHERIUM BIOMED S.L. o de tercers.

5. Publicitat

Part del lloc web pot tenir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.
SPHERIUM BIOMED S.L. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc Web, poden dirigir-se a la següent adreça electrònica: info@spheriumbiomed.com

6. Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de SPHERIUM BIOMED S.L. No s’apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.
Les destinacions dels esmentats enllaços no estan sota el control de SPHERIUM BIOMED S.L. per la qual cosa SPHERIUM BIOMED S.L. no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del Web de SPHERIUM BIOMED S.L, ni de cap canvi o actualització de les esmentades pàgines.
Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de SPHERIUM BIOMED S.L.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts de la pàgina web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de SPHERIUM BIOMED S.L. i, amb caràcter enunciatiu, que no limitador, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.
SPHERIUM BIOMED S.L. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts.
Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de SPHERIUM BIOMED S.L. o del titular dels mateixos.

8. Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions d’ús, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l’assumpte seran els que disposin la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que, tractant-se de consumidors finals, es correspondrà amb la del lloc del compliment de l’obligació, o la del domicili del consumidor.

Tot això sense perjudici de la facultat de l’Usuari de recórrer a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d’una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

9. Modificació de les condicions d’ús

SPHERIUM BIOMED S.L es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l’Avís Legal, per tant l’usuari l’haurà de llegir periòdicament.

 

Política de Privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal

L’Usuari podrà remetre a SPHERIUM BIOMED S.L., amb NIF B-65066458 i domicili a C/ Joan XXIII Nº 10, 08950, Esplugues del Llobregat (Espanya), les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a tal efecte apareixen incorporats en la pàgina web:

- Contacte:

o Mantenir i gestionar el contacte amb vostè.
o Respondre a les consultes que ens faci arribar

Els esmentat formulari inclou informació concreta sobre les finalitats per a les quals les seves dades seran tractades, en compliment de les exigències establertes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les seves dades personals seran tractades per SPHERIUM BIOMED S.L. de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit.

Les seves dades no seran comunicades a tercers, tret que s’especifiqui el contrari al formulari. L’esmentat tractament es basa en el seu consentiment.

2. Termini de conservació

Les seves dades es conservaran durant el mínim legal i que es definirà concretament en cada formulari de contacte concret, tret que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de la conservació i el manteniment sota el bloqueig pertinent per posar-les a disposició de les autoritats.

L’esmentat tractament es basa en el seu consentiment. Recordi que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

3. Exercici de drets i reclamacions davant de l’AEPD

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través d’algun dels mitjans següents, acompanyant còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent:

(i). Mitjançant correu electrònic a info@spheriumbiomed.com

(ii). Correu postal adreçat a SPHERIUM BIOMED S.L
amb adreça a C/Joan XXIII nº 10 08950, Esplugues del Llobregat.

Té dret a presentar una reclamació davant de l’AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), autoritat competent en matèria de protecció de dades per escrit adreçat a la seu de l'esmentat organisme.

4) Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per SPHERIUM BIOMED S.L a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

De la mateixa manera, SPHERIUM declara i garanteix que ha posat en marxa tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.